• slide1.jpg

     W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację trzech programów profilaktycznych:

1. Program profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków;

2. Program "Zaplątani w sieci ... czyli cyberprzemoc, internetoholizm, fonoholizm";

3. Program "Stop niemocy dla przemocy"

      Wprowadzenie do codziennego życia wychowanków działań o charakterze profilaktycznym ma na celu ich ochronę przed wszelkimi zakłóceniami i zagrożeniami zdrowia oraz życia. Dorastająca młodzież z każdej właściwie strony narażona jest na działanie negatywnych czynników, podatna na zakłócenia i podejmowanie ryzykownych zachowań.

Dlatego realizacja zadań w/w programów ma na celu zwiększenie świadomości wychowanków w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki.

Dyrektor: mgr Kamila Gołaszewska - Kotlarz

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI/116/2016
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 08 listopada 2016 roku

 

S T A T U T

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W GIŻYCACH

Z FILIĄ „MAŁY DOMEK” W GIŻYCACH

§ 1


1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Giżycach z filią „ mały domek” w Giżycach,
zwana dalej „Placówką”, jest jednostką organizacyjną powiatu sochaczewskiego.
2. Siedzibą placówki jest miejscowość Giżyce w powiecie sochaczewskim.
3. Placówka jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
4. Placówka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi.
5. W Placówce mogą być umieszczone dzieci z innych powiatów na podstawie odrębnych przepisów.
6. Placówka posiada filię „Mały Domek” w Giżycach.

§ 2

Placówka działa w szczególności na podstawie:

  1. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

    Dz.U.z 2016 r.,poz.575, z późn.zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

  2. 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r.

    Nr 142 poz.1592 z późn.zm.);

  3. 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,

    poz.885 z późn.zm.);

  4. 4  statutu.

§ 3

Przedmiotem działalności Placówki jest:

1. zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowanie w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców;
2. realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
3. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
4. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego możliwości rozwojowych;
5. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
7. zapewnienie dziecku możliwości korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych.

§ 4

1. Placówką kieruje dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Placówkę na zewnątrz.
3. Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt działalności Placówki i w celu realizacji jej zadań statutowych jest on uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Placówki.

§ 5

1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan finansowy.
2. Za całość gospodarki finansowej w Placówce odpowiada jej dyrektor.

§ 6

Organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin organizacyjny.

§ 7

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

1. Placówka realizuje zadania własne powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2. Placówka jest placówką typu socjalizacyjną z miejscami interwencyjnymi, zapewniającą czasową opiekę  i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania  przez rodziców.

3. Celem Placówki jest tworzenie właściwych, dla prawidłowego rozwoju podopiecznych, warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji:

- zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych zdrowotnych, bytowych,  społecznych i religijnych;
- realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
- zapewnienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
- podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
- zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
- zapewnienie dziecku świadczeń zdrowotnych.

facebook_page_plugin

© 2018 powgizyce.pl

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok